KT: 0908 63 53 99
KD: 0908 96 13 96

Ai sợ vợ nhất?

06/07/2015    4.6/5 trong 3 lượt 
Ai sợ vợ nhất?
Sư cụ ngồi đàm đạo với mấy người khách, có người hỏi
 - Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất?

Chưa ai dám đáp thì sư cụ đã nhận ngay:

- Kể sợ thì tôi đây sợ nhất!

Mọi người lấy làm lạ mới hỏi:

- Sư cụ có vợ đâu mà sợ?

- Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ.